TANTSUSTUUDIO IMPULSE SISEKORRAEESKIRJAD

Kinnitatud 01.01.2015.a. ja muudetud  19.04.2018.a.

 

TANTSUSTUUDIO IMPULSE SISEKORRAEESKIRJAD

 1. ÜLDSÄTTED
  • Tantsustuudio IMPULSE (edaspidi „tantsustuudio”) põhiülesandeks on võistlustantsijate ettevalmistamine ning hobitantsu õpetus.
  • Tantsustuudio kuulub Eesti Tantsuspordi Liitu.
  • Sisekorraeeskirjadega kehtestatakse tantsustuudio tantsijate, lastevanemate ja treenerite käitumisreeglid.
  • Sisekorraeeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile tantsustuudio treeneritele, tantsijatele ja lastevanematele.
  • Tantsustuudio väljastab tõendit tulumaksu tagastuseks.
  • Tantsuhooaeg kestab 01. jaanuarist 31. detsembrini, suvel toimub suvelaager laste tantsijatele ja täiskasvanutele.

 

 1. LIITUMINE JA LEPINGU LÕPETAMINE
  • Liitumisel tuleb täita ankeet-avaldus ja sõlmida leping.
  • Lepingu kehtivuse jooksul kehtivad tantsustuudio internetileheküljel avaldatud hinnad.
  • Lepingu lõpetamine toimub kirjaliku avalduse alusel teatades sellest 30 päeva ette. Lepingu lõpetamise eelduseks on võlgnevuste puudumine tantsustuudio ees. Lepingu lõpetamisel tuleb tasuda tantsustuudiole tantsuhooaja lõpuni rühmatreeningute kuumaksed, planeeritud laagrid ja eratunnid tulenevalt kehtivast õppekavast vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  • Peale lepingu lõppemist kehtib tantsijal võistluskeeld 18 kuud juhul, kui tantsija läheb treenima mistahes võistlustantsuga tegelevasse klubisse ja soovib esindada uut klubi võistlustel.
  • Tantsija üleminekul teise klubisse on tantsustuudiol õigus taodelda uuest klubist Eesti Tantsuspordi Liidu võistlusmäärustiku alusel kasvatajaraha. 
  • Tantsustuudio võib lepingut omalt poolt lõpetada teatades sellest kliendile vähemalt 30 päeva ette.

 

 1. ÜLDISED KÄITUMISREEGLID
  • Tantsustuudio ruumides tuleb hoida puhtust.
  • Treeningsaalides peab kandma vahetusjalatseid ja üleriietes mitte siseneda.
  • Mobiiltelefoniga rääkimine treeningute ajal ei ole sobilik.
  • Pärast treeningu lõpetamist tuleb korrastada treeningkoht, asetades treeningvahendid (hantlid, matid jms) tagasi neile ettenähtud kohtadele.
  • Treeningvahendeid ei tohi loopida, vaid tuleb asetada nad, kas põrandale või karpi võimalikult käratult ning oma tantsustuudio vara kahjustamata. Hoolimatust ümberkäimisest tekkinud kahjustused tantsustuudio varale, on kohustatud kompenseerima kahjustuste tekitaja või tema eest vastutav isik.
  • Tantsustuudio ruumides on keelatud alkoholi ning mõnuainete tarbimine ja suitsetamine.
  • Tantsustuudio ei vastuta riietusruumi jäetud väärtesemete ja isiklike asjade eest. Võta oma väärtasjad endaga saali kaasa või anna administraatori kätte.
  • Sisekorra eeskiri kehtib eranditult kõigile ja reeglitest MITTE kinnipidamisel on tantsustuudiol õigus rakendada sanktsioone.

 

 1. TANTSIJA KOHUSTUSED
  • Treeningule ilmub tantsija vähemalt 10 minutit varem, et riietumine ei segaks treeningu õigeaegset alustamist.
  • Treeningul järgib tantsija treeneri korraldusi.
  • Paikapandud eratundi mitteilmumisest tuleb teavitada treenerit 24 tundi enne treeningu algust. Hilisema teavitamise korral kuulub hüvitamisele 50% eratundide maksumusest.
  • Treeningutest ja treeninglaagritest osavõtt on kohustuslik ja seminaridest osavõtt on soovituslik (võistlevale tantsijatele).
  • Tantsija peab hoiduma tegudest, mis takistavad teistel tantsijatel normaalselt osa võtta treeningust või mis kahjustavad teiste tantsijate, treenerite ja tantsustuudio vara. Treeneril on õigus eemaldada reegleid eirav tantsija treeningprotsessist.
  • Treeningute ajal on lubatud tarbida ainult gaseerimata jooke, joogipausi soovi korral pöörduda treeneri poole. Söömine/närimine on keelatud.
  • Tualetisoovi korral küsida luba treenerilt.
  • Tantsija ettevaatamatuse või tahtliku tantsustuudio vara või kaastantsija vara kahjustamise/hävitamise korral hüvitab süüdlane kahju täies ulatuses.
  • Tantsuga soetud üritustel (tantsuvõistlus, treeinglaager jne) käitutakse ja riietutakse korrektselt.
  • Võistlussoovi korral registreerida end hiljemalt üks päev enne võistluse registreerimistähtaega treeneri juures.

 

 1. TANTSIJA ÕIGUSED
  • Tantsijal on õigus osaleda treeningutel, tantsulaagrites, eratundides ja tantsuvõistlustel treeneriga eelneval kokkuleppel.
  • Tantsijal on õigus nõuda treeningtundi toimumist, kui tund jäi ära treeneri süül.
  • Tantsijal on õigus saada rühmatreeningutel võrdset kohtlemist.

 

 1. TREENERI KOHUSTUSED
  • Treener tuleb tundi 15 minutit varem treeningu algust.
  • Treener järgib treeningu läbiviimisel koostatud ja kooskõlastatud tansustuudio juhatusega treeningplaani.
  • Treener täidab regulaarselt ja korrektselt treeneripäevikut.
  • Treener on kohustatud töötama rühmatreeningul iga tantsijaga võrdselt.
  • Kui treening ei saa toimuda treeneri süül, on treener kohustatud ise leppima kokku uue treeningu toimumise aeg, mis sobiks kõikidele osapooltele või organiseerima endale asendajat.
  • Treener võtab osa tantsuvõistlustest, kus on esindatud tantsustuudio tantsijad.
  • Treener konsulteerib tantsijaid tantsuriietuse/jalanõuete/meiki jms osas.
  • Treener on kohustatud kinni pidama kehtivast tunniplaanist.
  • Treener on kohustatud osa võtma seminaridest ja täiendkoolitustest kokkuleppel tantsustuudio juhatusega. Seminari- ja täiendkoolitusekulud kannab tantsustuudio.
  • Treener on kohustatud käituma ja riietuma viisakalt.
  • Treener hoiab oma töökoht korras.
  • Treener kasutab heaperemehelikult kontoritehnikat ning treeningvahendeid.
  • Treener oskab osutada esmaabi kui seda läheb vaja tantsustuudio tantsijale.

 

 1. TREENERI ÕIGUSED
  • Kokkuleppel tantsustuudio juhatusega on treeneril õigus muuta eratunni aega.
  • Treeneril on õigus saada tantsualast informatsiooni.
  • Treeneril on õigus osaleda tantsualastel seminaridel ja täiendkoolituslet, samuti tantsulaargites.

 

 1. RIIETUS JA JALANÕUD
  • Tantsutreeningutel riietutakse järgmiselt:

– poistel viigipüksid, triiksärk, polopluus või studio t-särk,

– tüdrukutel lühike/pikk trenniseelik topiga/pluusiga või studio t-särgiga või trennikleit. Peale võib panna kampsuni või sviitri.

 • Pusad, dressid, teksapüksid on keelatud!
 • Tantsutreeningutel kasutame tantsukingi. Nende puudumise korral võimlemissusse.
 • Enne võistlusriiete valmistamist tuleb konsulteerida tegumoe, värvi, riide, lõike jne. osas alati treeneriga.

 

 1. MAKSETINGIMUESD
  • Kuutasu suurust määrab tantsustuudio juhatus ning see on avaldatud internetileheküljel.
  • Kuutasu tasumise tähtaeg on jooksva kuu 10. kuupäev. Maksmine toimub jooksva kuu eest.
  • Kui ühest perest külastab tantsutreeninguid kaks või rohkem last, lastevanematel on võimalus saada 20% kuutasu soodustust alates teisest lapsest.
   Antud soodustuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus tantsustuudio juhatusele.
   Juhul, kui tantsija lahkub klubist peab ta juhatuse otsuse alusel kompenseerima tantsustuudiole antud soodustuse kasutamist alates selle rakendamisest.
  • Üksikuid puudumisi ei tasaarveldata.
  • Trennides puudumine ei vabasta kuumaksust.
  • Üksikute treeningute eest sularahas tasumisel tuleb maksta raha kohe treeningu lõppedes.
  • Kuutasu ei sisalda:
 • Treeninglaagrite tasusid
 • Seminaride tasusid
 • Välistreenerite tunde
 • Eratunde
 • ETSLi võistluslitsentse

 

 • Juhul, kui Klient on Lepingust tulenevate rahalise kohustuste täitmisega viivitanud enam kui kakskümmend (20) päeva, saadab tantsustuudio kliendile lepingus märgitud postiaadressile kirjaliku teate võlgnevuse tasumiseks. Nimetatud teatega seotud menetluskulude katteks on tantsustuudiol õigus nõuda hüvitist EUR 5.00 (viis eurot) iga teate kohta.
 • Juhul, kui võlgnevuse kestus ületab nelikümmend viis (45) päeva ja tingimusel, et kliendile on saadetud vähemalt kaks võlateadet, on tantsustuudiol õigus edastada kliendi Isikuandmed ja andmeid võlgnevuste kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)s ja sissenõudmiseks inkassofirma(de)le. Lisaks võlgnevuse tasumisele, kohustub klient hüvitama võlgade sissenõudmisega seonduvad kulud.