Eetikakoodeks

Kinnitatud 19.04.2018.a., muudetud 01.01.2022.a.

TANTSUSTUUDIO IMPULSE EETIKAKOODEKS

1. SISSEJUHATUS

See eetikakoodeks määratleb meie tantsustuudio väärtused ja ootused kõigile õpetajatele, õpilastele ja töötajatele.

Need põhimõtted on loodud selleks:

 • et luua tantsustuudios keskkond, mis põhineb austusel, koostööl ja eetilistel väärtustel; 
 • et tagada tantsustuudio õpetajate ja töötajate kõrge professionaalsuse tase, mis aitab kaasa õpilaste edukale ja positiivsele õppekogemusele;
 • et tagada kõikide tantsustuudio liikmete ja õpilaste andmete kaitsmine ja privaatsuse austamine.

Eesmärk on:

 • tagada, et õpetaja ja õpilase vaheline suhe oleks läbipaistev, austav ja professionaalne, et pakkuda turvalist ja toetavat õpikeskkonda.
 • luua keskkond, kus füüsiline kontakt toetab õpilaste õppimist ja arengut, kuid samal ajal austab nende isiklikke piire ja turvatunnet.
 • tagada, et kõik stuudio liikmed teaksid, kuidas konflikte konstruktiivselt ja õiglaselt käsitleda, tagades samal ajal kõigi osapoolte turvalisuse ja heaolu.

2. ÜLDPÕHIMÕTTED

 • Tantsustuudio liikmed ja külastajad lähtuvad vastastikusest lugupidamisest ja austusest.
 • Kõik tegevused ja otsused tehakse lähtudes aususest, läbipaistvusest ja integreeritusest.
 • Iga liige ja külastaja vastutab oma tegevuse eest, austades tantsustuudio kultuuri ja väärtusi.
 • Kultuuridevahelist mitmekesisust ja individuaalseid erinevusi tunnustatakse ja austatakse.
 • Kõik tantsustuudio liikmed ja külastajad hoiduvad diskrimineerimisest, ahistamisest või muust ebaeetilisest käitumisest.
 • Tantsustuudio liikmed teevad koostööd, toetades üksteise professionaalset ja isiklikku arengut.
 • Kõik konfliktid ja erimeelsused püütakse lahendada avatud ja konstruktiivsel viisil.
 • Eetikakoodeksist kinnipidamine on iga tantsustuudio liikme ja külastaja kohustus.
 • Tantsustuudio liikmed austavad stuudio vara ning teiste isiklikke asju ja privaatsust.
 • Alkoholi, mõnuainete tarbimine ja suitsetamine on tantsustuudios ja selle ümbruses keelatud, kuna need ei vasta meie eetilistele standarditele.
 • Igasuguse teabe jagamisel tuleb austada konfidentsiaalsuse põhimõtteid.
 • Kõik liikmed on kohustatud hoidma ja edendama positiivset mainet ja kuvandit tantsustuudio jaoks.
 • Tantsustuudio liikmete ja külastajate turvalisus on esmatähtis ning kõik tegevused peavad seda toetama.
 • Kõik liikmed ja külastajad teevad koostööd, et luua keskkond, kus kõik tunnevad end teretulnud ja väärtustatuna.
 • Tantsustuudio liikmed ja külastajad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada teiste heaolu või tantsustuudio mainet.
 • Kõikide tegevuste ja otsuste taga peavad olema selged ja läbipaistvad motiivid ning eesmärgid.
 • Tantsustuudio liikmed ja külastajad austavad ja järgivad kohalikke seadusi ja regulatsioone.
 • Kõik tantsustuudio liikmed ja külastajad peaksid olema teadlikud ja mõistma käesolevat eetikakoodeksit.
 • Kõik liikmed on kohustatud edendama tantsustuudio väärtusi ja eesmärke oma tegevuse kaudu.
 • Eetilise käitumise küsimustes ja kahtlustes oodatakse liikmetelt ja külastajatelt proaktiivset suhtlust tantsustuudio juhtkonnaga.

3. ÕPETAJA JA ÕPILASE VAHELISED SUHTED

 • Õpetajad toetavad õpilaste arengut, pakkudes neile positiivset ja turvalist õpikeskkonda.
 • Seksuaalne, emotsionaalne või füüsiline ahistamine on rangelt keelatud.
 • Õpetajatel on keelatud luua õpilastega isiklikke suhteid, mis ületavad professionaalsed piirid.
 • Õpetajad suhtlevad õpilaste ja nende vanematega avatult, ausalt ja austavalt.
 • Õpetajad tunnistavad ja austavad iga õpilase individuaalseid vajadusi ja piire.
 • Ükski õpilane ei tohi tunda end stuudios diskrimineerituna soo, vanuse, rahvuse, usulise veendumuse või muu sarnase põhjuse tõttu.
 • Kõikides suhetes õpilasega peab õpetaja säilitama professionaalse distantsi.
 • Õpetajad peavad vältima olukordi, kus võib tekkida huvide konflikt või mis võivad mõjuda ebaeetilisena.
 • Õpetajad ei tohi kasutada oma positsiooni õpilaste suhtes ebaõiglasel või manipuleerival viisil.
 • Õpetaja austab ja tunnistab õpilase privaatsust ning ei sekku õpilase isiklikku ellu ilma mõjuva põhjuseta.

4. PROFESSIONAALSUS

 • Kõik tantsustuudio õpetajad ja töötajad järgivad kõrgeid õpetamis- ja tööstandardeid.
 • Pidev enesetäiendamine ja professionaalne areng on kohustuslik iga õpetaja ja töötaja jaoks.
 • Õpetajad ja töötajad peavad käituma eeskujulikult, esindades stuudiot positiivses ja professionaalses valguses.
 • Tantsustuudio õpetajad ja töötajad austavad ja väärtustavad iga õpilase individuaalseid vajadusi, tagades kohandatud ja kvaliteetse õppe.
 • Õpetajate ja töötajate vahel peab valitsema koostöö ja ühtsus, toetades üksteise professionaalseid püüdlusi.
 • Tantsustuudio õpetajad ja töötajad vältivad huvide konflikte, olles alati avatud ja ausad oma kavatsustest ja tegevustest.
 • Kõikides tegevustes ja otsustes lähtutakse esmalt õpilaste heaolust ja õppekvaliteedist.
 • Õpetajatel ja töötajatel on kohustus hoida end kursis uusimate tantsu- ja õppemeetoditega.
 • Tantsustuudio õpetajad ja töötajad näitavad üles austust ja avatust kõigi kultuuride ja taustade vastu, luues mitmekesise ja kaasava keskkonna.
 • Kõik õpetajad ja töötajad vastutavad oma tegevuste ja otsuste eest, austades samal ajal teiste arvamusi ja panuseid.
 • Konfidentsiaalsust ja privaatsust peetakse kõrgelt, eriti seoses õpilaste ja nende perede teabega.
 • Professionaalse integriteedi säilitamiseks ja õpilaste turvalisuse tagamiseks järgivad õpetajad ja töötajad kõiki tantsustuudio reegleid ja juhiseid.

5. KONFIDENTSIAALSUS

 • Kõik õpilaste ja nende vanemate isiklikud ja tundlikud andmed tuleb hoida konfidentsiaalsena.
 • Teavet õpilaste kohta ei tohi jagada ilma nende või nende vanemate selgesõnalise loata.
 • Tantsustuudio õpetajad ja töötajad kohustuvad mitte avaldama konfidentsiaalset teavet, mida nad oma ametikohustuste täitmisel omandavad.
 • Kõiki elektroonilisi ja paberil olevaid andmeid hoitakse turvaliselt, kasutades ajakohaseid turvameetmeid ja -protokolle.
 • Kui konfidentsiaalset teavet on vaja jagada teiste töötajatega või kolmandate osapooltega, tehakse seda ainult vajalikul määral ja tagatakse andmete turvalisus.
 • Kõik tantsustuudio töötajad ja õpetajad on koolitatud konfidentsiaalsuse põhimõtete osas.
 • Andmete kogumine, säilitamine ja töötlemine toimub kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega.
 • Õpilaste või nende vanematega suheldes tagatakse nende privaatsuse austamine, eriti kui arutatakse isiklikke või tundlikke küsimusi.
 • Kõik konfidentsiaalsuse rikkumised tuleb viivitamatult raporteerida tantsustuudio juhtkonnale ja asjakohaseid meetmeid tuleb rakendada.
 • Tantsustuudio teeb regulaarseid ülevaateid ja uuendab oma konfidentsiaalsuspoliitikat ja -praktikaid vastavalt vajadusele ja õiguslikele nõuetele.
 • Töötajate ja õpetajate lepingud sisaldavad sätteid konfidentsiaalsuse kohta, tagamaks, et nad mõistavad ja aktsepteerivad oma kohustusi selles valdkonnas.

6. FÜÜSILINE KONTAKT

 • Füüsiline kontakt õpilastega on lubatud ainult pedagoogilistel põhjustel ning olulise osana tantsuõppe protsessis.
 • Iga füüsiline kontakt peab olema asjakohane, otstarbekas ja õpilase jaoks mõistetav.
 • Õpetajad peavad tagama, et füüsiline kontakt on õpilasele mugav, ja vältima olukordi, mis võivad teda ebamugavalt tunda panna.
 • Enne füüsilist kontakti, eriti uue õpetusmeetodiga, peaks õpetaja selgitama selle eesmärki ja küsima õpilaselt nõusolekut.
 • Õpetajad peaksid vältima liigset või ebasobivat füüsilist kontakti.
 • Kui õpilane väljendab muret või ebamugavust seoses füüsilise kontaktiga, tuleb sellele viivitamata reageerida ja kohandada lähenemist.
 • Õpilasel on õigus füüsilisest kontaktist loobuda või seda piirata igal ajahetkel.
 • Õpetajad peavad olema teadlikud kultuurilistest erinevustest ja individuaalsetest eelistustest seoses füüsilise kontaktiga.
 • Õpetajad peaksid koolitama end pidevalt, et mõista ja järgida parimaid tavasid seoses füüsilise kontaktiga tantsuõppes.
 • Kõik füüsilise kontakti juhtumid, mis on küsitavad või tekitavad muret, tuleb dokumenteerida ja esitada tantsustuudio juhtkonnale aruteluks ja edasiseks tegevuseks.

7. KONFLIKTIDE LAHENDAMINE

 • Kõik konfliktid tuleb lahendada viisil, mis on aus, läbipaistev ja austab kõigi osapoolte õigusi ja tundeid.
 • Konfliktide korral soodustatakse avatud ja siirast dialoogi kõigi osapoolte vahel.
 • Konfliktide esinemisel tuleb vältida hukkamõistu, sõnasõda ja süüdistusi.
 • Kui osapooled ei suuda iseseisvalt konflikti lahendada, tuleks kaaluda kolmanda osapoole kaasamist või vahendamist.
 • Kõik osapooled peaksid olema valmis kompromissideks ja lahenduste otsimiseks, mis teenivad kõigi huve.
 • Konfliktide lahendamisel tuleks kaasata kõiki asjaomaseid osapooli, sealhulgas õpilasi, õpetajaid, vanemaid ja juhtkonda.
 • Konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks võib korraldada regulaarseid koolitusi ja töötubasid.
 • Dokumenteerige kõik olulised konfliktid, nende põhjused, osapooled ja lahendused, et õppida ja vältida sarnaseid olukordi tulevikus.
 • Kõigil osapooltel on õigus saada konflikti lahendamisel õiglast ja erapooletut kohtlemist.
 • Konfliktide lahendamise protsessi ja tulemuste kohta tuleb säilitada konfidentsiaalsus, välja arvatud juhtudel, kui seadus või stuudio poliitika nõuab teisiti.

8. LÕPPSÕNA

Antud eetikakoodeks kajastab meie tantsustuudio sügavalt juurdunud väärtusi, mis on määratletud koostöö, austuse ja eetiliste põhimõtete vundamendil. Oleme pühendunud keskkonna loomisele, kus iga õpetaja, õpilane ja töötaja tunneb end väärtustatud, turvaliselt ja austatult.

Selle dokumendi iga punkt on loodud silmas pidades kolme peamist eesmärki:

– Luua tantsustuudios atmosfäär, mis rajaneb koostööl, austusel ja kõrgel eetilisel tasemel. See keskkond julgustab iga liiget panustama positiivselt, tuues esile nende parimad omadused ja anded.

– Tagada, et meie õpetajate ja töötajate professionaalsus on järjekindlalt kõrgel tasemel. See aitab kaasa õpilaste edukusele, andes neile positiivse ja rikastava õppekogemuse.

– Hoida kinni kõige rangematest privaatsusstandardeist, tagades, et kõik õpilaste ja töötajate isikuandmed on kaitstud ja austatud.

Lõpetuseks kutsume üles kõiki tantsustuudio liikmeid ja külastajaid järgima seda eetikakoodeksit ning panustama aktiivselt meie ühise visiooni ja eesmärkide saavutamisse.